MÃ : SK0711001

EventBiz là một mẫu HTML cho các trang web hội nghị, cuộc họp và sự kiện. Nó là một khuôn mẫu rất phù hợp cho các công ty có kế hoạch cuộc họp cũng như các trang web quản lý sự kiện. Nó có thiết kế theo hướng mục đích, cách bố trí đáp ứng và các tính năng đặc biệt như các mẫu hẹn, dịch vụ, lập kế hoạch sự kiện, lịch trình, giá cả và các trang khác.

Features

Latest Bootstrap
One homepage
2 schedule layouts
for conference, meetings and events
Super Responsive
Parallax effect
Valid HTML5 & CSS3
Working PHP / Ajax Contact Form
Awesome Unique Look
Unique effects and functionality
Smooth transition effects
Cross Browser Optimization
Google font