MÃ : CTT69002

NewsBoxer là mẫu Báo chí Báo chí. Nó được dựa trên hệ thống lưới tải khởi động 1170px. Phông chữ miễn phí của Google và Fontawesome được sử dụng trên HTML này.